หนังสือเวียนวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง แนวทางปฎิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน การช่วยปฎิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และการลาออกจากราชการกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)