หนังสือเวียนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


»เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ จำนวน ๒ เรื่อง

»เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

»เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒

»เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

»เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย“งานก่อสร้าง”ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐

»เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ ทส ๑๖๑๐.๗/ว ๓๗๐๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

»เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ ทส ๑๖๑๐.๗/ว ๓๘๓๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑