ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายบรรเจิด ถมปัด

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

  • ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

  • ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

  • ฝ่ายป่านันทนาการ