ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


                   

         นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย

    ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


งานธุรการ

ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ