หน่วยงานภายใน


  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายวางแผนการปลูกป่าภาคเอกชน

  • ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน

  • ฝ่ายจัดการป่าเอกชน