นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมคณะผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย (นายสุทัศน์ เล้าสกุล) ดร. วรพรรณ หิมพานต์ ศึกษาดูงานพื้นที่โรงงาน และแปลงปลูกกระถินยักษ์ นำโดย คุณแจ๊ค วัฒนพงษ์ ทองสร้อย นายกสมาคมการค้าชีวมวลไทย ได้ข้อมูลน่าสนใจหลายประการ ในโซนพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี (บางส่วน เช่น อ.วังม่วง) หรือ รัศมี 150 กม จากโรงงาน (ราคารับซื้อไม้ที่ ณ แปลงปลูก ต่างกันตามระยะห่าง0-50 km=750บาท 50-100=700บาท 100-150 กม= 650บาท) กระถินยักษ์ ดูจะเป็นไม้หลักด้านพลังงาน หรือ พืชอาหารสัตว์ อาจมีไม้อื่นที่มีศักยภาพเสริมได้ เช่น ยูคาลิปตัส หญ้าเนเปียร์ (พันธุ์เขียวสยาม)


ขอบคุณคุณแจ๊ค ที่กรุณาร่วมวงหารือ แนวทางความร่วมมือ และนำคณะเยี่ยมชมลานกองรับซื้อไม้กระถินยักษ์ ไม้เบญจพรรณ (สะเดา เป็นส่วนใหญ่) ยูคาลิปตัส โรงงานรับซื้อไม้ เพื่ออัดเม็ดเป็นพืชอาหารสัตว์ (จากใบ กิ่งกระถินยักษ์) พืชพลังงาน และแปลงไม้กระถินยักษ์
สำหรับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพไม้(และใบสำหรับทำอาหารสัตว์) กระถินยักษ์ ได้มีการหารือกัน ว่า น่าจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ร่วมกัน(กับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยส่วนวนวนวัฒนวิจัย) เพื่อให้มีสายต้นที่มีความเสถียรด้านการเติบโต และรูปทรงในการสร้างสวนป่าเพื่อพลังงานหรือเพื่อเนื้อไม้ สำหรับการส่งเสริมการปลูกกระถินยักษ์ให้แพร่หลายเพิ่มเติมในวงกว้างในอนาคต
ในภาพใหญ่ น่าจะพึงพิจารณา :

  1. (ตามโมเดล 3F -Fuel, Feed, Furniture) สร้างความชัดเจนด้านบริหารจัดการ หรือรูปแบบการปลูก การลงทุน ว่าจะปลูกเพื่อพลังงานล้วนๆ (Fuel) หรือพืชอาหารสัตว์ (Feed) ล้วนๆ (ซึ่งราคาไม่สูง และปลูกแบบ ระยะปลูกแคบๆ เช่น 0.5×1.5ม) หรือปลูกแบบอเนกประสงค์ เพื่อให้ได้ไม้ส่งโรงงานพลังงาน(ไฟฟ้า) ในช่วงปีแรกๆ และรอเวลาขายไม้แบบแปรรูป (Furniture)
  2. พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานนี้ น่าจะต้องแสวงหาความพันธมิตร / ความร่วมมือสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้ครบวงจร(หรือมากขึ้น) เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ (กินหย้าเนเปียร์ ใบกระถินอัดเม็ด ฯ) โรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับไม้ใหญ่ที่จะผสมผสานในตอนรับซื้อไม้)
    ปล. การลงพื้นที่นี้ ถือเป็นการสานต่อ การลงนามความร่วมมือของกรมป่าไม้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ จำนวน 12แห่ง คือ 1) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5) กรมป่าไม้6) วิสาหกิจชุมชน ชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่งประเทศไทย 7) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ 8) สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 9) สมาคมธุรกิจไม้ 10) สมาคมการค้าชีวมวลไทย 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 12) สวทช.