ระเบียบขอใช้ประโยชน์ เก็บค่าบริการ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 13/1

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทน เพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563