Skip to content

การประเมินส่วนราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565