รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)

ว/ด/ปเรื่องเลขที่หนังสือลงวันที่่ดาวน์โหลด
19/9/65รายงานการโอนครั้งที่ 155
ทส ๑๖๐๑.๒/๑๔๕๙๔๐๒/๐๙/๖๕DOWNLOAD
30/8/65รายงานการโอนครั้งที่ 145
ทส ๑๖๐๑.๒/๑๓๘๐๑๑๙/๐๘/๖๕DOWNLOAD
17/8/65รายงานการโอนครั้งที่ 141
ทส ๑๖๐๑.๒/๑๓๑๕๑๐๙/๐๘/๖๕DOWNLOAD
21/7/65รายงานการโอนครั้งที่ 105ทส ๑๖๐๑.๒/๔๐๙๗๑๙/๐๗/๖๕DOWNLOAD
8/7/65รายงานการโอนครั้งที่ 101-119--DOWNLOAD
7/6/65รายการโอนครั้งที่ 93ทส ๑๖๐๑.๒/๙๔๖๒๒/๐๖/๖๕DOWNLOAD
7/6/65รายการโอนครั้งที่ 92ทส ๑๖๐๑.๒/๙๒๙๗๑/๐๖/๖๕DOWNLOAD
18/4/65รายการโอนครั้งที่ 75ทส ๑๖๐๑.๒/๕๖๘๔๕/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 72ทส ๑๖๐๑.๒/๕๕๑๓๓๑/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 71ทส ๑๖๐๑.๒/๕๕๑๔๓๑/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 70ทส ๑๖๐๑.๒/๕๕๒๐๓๑/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 68ทส ๑๖๐๑.๒/๕๓๒๘๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 67ทส ๑๖๐๑.๒/๕๓๒๗๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 66ทส ๑๖๐๑.๒/๕๓๒๔๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 65ทส ๑๖๐๑.๒/๕๒๗๐๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 64ทส ๑๖๐๑.๒/๕๒๖๘๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 63ทส ๑๖๐๑.๒/๕๒๖๕๒๙/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 61ทส ๑๖๐๑.๒/๕๑๙๒๒๘/๐๓/๖๕DOWNLOAD
1/4/65รายการโอนครั้งที่ 60ทส ๑๖๐๑.๒/๕๑๘๔๒๘/๐๓/๖๕DOWNLOAD
17/12/64รายการโอนครั้งที่ 28ทส ๑๖๐๑.๒/๒๐๕๐๘๑๕/๑๒/๖๔DOWNLOAD
23/11/64รายการโอนครั้งที่ 22ทส ๑๖๐๑.๒/๑๙๑๓๒๑๙/๑๑/๖๔DOWNLOAD
8/11/64รายการโอนครั้งที่ 19ทส ๑๖๐๑.๒/๑๘๐๗๒๓/๑๑/๖๔DOWNLOAD
4/11/64รายการโอนครั้งที่ 18ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๔๘๒/๑๑/๖๔DOWNLOAD
4/11/64รายการโอนครั้งที่ 17ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๕๘๒๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
2/11/64รายการโอนครั้งที่ 16ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๓๘๒๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
2/11/64รายการโอนครั้งที่ 15ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๓๗๒๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
2/11/64รายการโอนครั้งที่ 14ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๓๖๒๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
2/11/64รายการโอนครั้งที่ 13ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๘๐๖๒๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
29/10/64รายการโอนครั้งที่ 12ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๖๐๓๒๗/๑๐/๖๔DOWNLOAD
29/10/64รายการโอนครั้งที่ 11ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๕๔๐๒๖/๑๐/๖๔DOWNLOAD
27/10/64รายการโอนครั้งที่ 10ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๔๐๕๒๐/๑๐/๖๔DOWNLOAD
27/10/64รายการโอนครั้งที่ 9ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๓๘๐๒๐/๑๐/๖๔DOWNLOAD
27/10/64รายการโอนครั้งที่ 8ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๓๕๘๒๐/๑๐/๖๔DOWNLOAD
25/10/64รายการโอนครั้งที่ 7ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๓๓๘๒๐/๑๐/๖๔DOWNLOAD
25/10/64รายการโอนครั้งที่ 6ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๓๓๒๒๐/๑๐/๖๔DOWNLOAD
21/10/64รายการโอนครั้งที่ 5ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๒๑๕๑๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
21/10/64รายการโอนครั้งที่ 4ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๒๑๒๑๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
21/10/64รายการโอนครั้งที่ 3ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๑๘๔๑๙/๑๐/๖๔DOWNLOAD
21/10/64รายการโอนครั้งที่ 2ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๑๓๕๑๘/๑๐/๖๔DOWNLOAD
21/10/64รายการโอนครั้งที่ 1 ทส ๑๖๐๑.๒/๑๗๐๑๕๑๕/๑๐/๖๔DOWNLOAD

Comments are closed.