ติดต่อเรา


https://www.google.co.th/maps/@15.690235,100.1242205,18z/data=!5m1!1e1?hl=th&entry=ttu

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร./โทรสาร 0-5622-6374

E-mail : [email protected]

ส่วนอำนวยการ  โทร. 0-5622-6374

ส่วนจัดการป่าชุมชน – 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  โทร. 0-5622-8596

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร. 056-222426 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  โทร. 0-5622-8595

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ส่วนการอนุญาต โทร. 056-200626

ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์  โทร. 0-5622-1913

ศูนย์ป่าไม้พิจิตร  โทร. 0-5661-3425

ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี  โทร. 0-5657-1801