แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างที่ทำการ คทช.จำนวน 1 หลัง

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 หลัง

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ (งานเพาะชำกล้าไม้)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดทำแนวกันไฟจังหวัดนครสวรรค์

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงกาารจัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุทัยธานี

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร-คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้นครสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564