แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


 

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างที่ทำการ คทช.จำนวน 1 หลัง

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 หลัง

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ (งานเพาะชำกล้าไม้)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดทำแนวกันไฟจังหวัดนครสวรรค์

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงกาารจัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุทัยธานี

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร-คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพาะชำกล้าไม้นครสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564