ส่วนอำนวยการ


ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่

2) ปฏิบัติงานแผน งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3) ปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ งานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์

4) จัดทำแผนงาน งบประมาณ รวบรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยการประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่ของสำนัก

1.2 ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก

1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายการเงินและบัญชี ทีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย

2.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติการพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

3.2 ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ

4.1 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน

4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการ รวบรวม ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักส่งกรม

4.3 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการ และรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักส่งกรม

4.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย