ส่วนจัดการป่าชุมชน


ส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

1) จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

2) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในกาบริหารจัดการป่าชุมชนและเผยแพร่

3) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งบริหารจัดการป่าชุมชน และพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนให้ยั่งยืน

4) สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

5) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าชุมชน มี 2 ฝ่าย ดังนี้

โดยแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการของส่วน

1.2 จัดทำแผน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2 สนับสนุน พัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชน และงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

2.4 ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน

3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน

3.4 สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย