โครงสร้างการบริหาร

           สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ได้แบ่งการบริหารหน่วยงานภายในออกเป็น 5 ส่วน ศูนย์ประสานงานป่าไม้พื้นที่ 4 ศูนย์ประสานงานฯ และ 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.    ส่วนอำนวยการ
2.    ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
3.    ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
4.    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
5.    ส่วนจัดการป่าชุมชน
6.    ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ
7.    ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
8.    ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุรินทร์
9.    ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ
10.  กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
11.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
12.  กลุ่มกฎหมาย