แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ไปพลางก่อน) ประจำปี 2566