แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธ์ุดี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019)
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ)
  • ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(กิจกรรม โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้)