แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– ตารางรายละเอียดผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
——————————————————————————————————————————————————————————-

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂