เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 (ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 (ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส 1621.103/4/2566 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย. 3 (ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศ กรมป่าไม้ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565