ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์

ศูนย์ป่ําไม้นครราชสีมามีอำนาจหน้าที่

1) เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
2) ดำเนินการด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้การควบคุมไฟป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
4) ดำเนินการอนุญาต และการบริการด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7) สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้

 • 1.1ฝ่ํายบริหํารทั่วไปมีหน้ําที่รับผิดชอบ
  • 1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
  • 2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • 3)ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการการเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณธรรม
  • 4)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 • 1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 1) ดำเนินการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
  • 2) ประสานความร่วมมือในการสนธิกำลังและการดำเนินการกับองค์กรพันธมิตรเพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
  • 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการป้องกันรักษําป่า
  • 4) ป้องกันและควบคุมไฟป่า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า
  • 5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 • 1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้มีหน้ําที่รับผิดชอบ
  • 1) ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการป่าไม้และการตลาดไม้ ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่ํา พ.ศ. 2535
  • 2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชำ กล้าไม้และการขยายพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และประชาชน
  • 3) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในทุกรูปแบบ
  • 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษําป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งงานด้านป่าในเมืองและระบบวนเกษตร
  • 5) ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานด้านป่าชุมชน
  • 6)ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในระดับจังหวัด
  • 7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
  • 8) ประสานการอนุญาตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • 9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 • 1.4 ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 1) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่าไม้ ตลอดจนการระวังชี้แนวเขตป่าไม้
  • 2) ร่วมพิจารณา ตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  • 3) ประสานกับหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
  • 4) ปฏิบัติงานดื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์
 1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.โนนนารายณ์ อ.รัตนบุรี อ.สนม
 2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปราสาท ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ปราสาท อ.เขวาสินรินทร์ อ.จอมพระ อ.เมืองสุรินทร์
 3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขะ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.บัวเชด อ.ศรีณรงค์ อ.สังขะ อ.สำโรงทาบ
 4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กาบเชิง ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ. ลำดวน อ.ศีขรภูมิ อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก
  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำนาจหน้าที่
 • 1.ป้องกันและปราบปรามการบุครุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคัใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่รับผิดชอบ
 • 2.ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
 • 3.เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่นในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 4.ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 • 5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประกอบด้วยงาน ดังนี้
 • 1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 1.1 ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 • 1.2 ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้
 • 1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 2.1 ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ละแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
 • 2.2 ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่าไม้ การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2.3 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • 2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 3.งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • 3.1 ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 3.2 รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย