วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

“ประมวลภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ บริเวณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ นครราชสีมา”