รายงานผลรอบ 12 เดือน การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565