รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 3 (นครราชสีมา)