รอบ 6 เดือน การรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการแฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินตัวชีวัดตามมาตรการปรังปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567