มาตรา ๗ (๑)

มาตรา ๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

 รหัสเอกสาร
 เรื่อง
 ๗-๑-๐๐๑
ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
 ๗-๑-๐๐๒
วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
 ๗-๑-๐๐๓
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 ๗-๑-๐๐๔
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 ๗-๑-๐๐๕
วันสำคัญทางป่าไม้
 ๗-๑-๐๐๖
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
 ๗-๑-๐๐๗
ประวัติกรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๐๘
พระนามและรายนามอธิบดีกรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๐๙
โครงสร้างและการจัดองค์กร
 ๗-๑-๐๑๐
กฏกระทรวง
 ๗-๑-๐๑๑
การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๑๒
การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๑๓
แผนการมอบโอนภารกิจ
 ๗-๑-๐๑๔
มอบอำนาจ
 ๗-๑-๐๑๕
แผนที่กรมป่าไม้
 
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙