พันธกิจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

  1. ป้องกันรักษาป่า

  2. จัดการที่ดินป่าไม้

  3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

  4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
    ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ

  6. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ

  7. การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้