ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบแปลน
  4. ขอบเขตงาน
  5. ราคากลาง (PDF)
  6. ราคากลาง (Excel)