ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาติให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ไม่เป็นไม่หวงห้าม พ.ศ. 2563