ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกวดราคาค้าจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)