ประกาศกรมป่าไม้

ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอให้ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผิดบัญชี ขอรับเงินคืน
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประจำเดือนเมษายน 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประจำเดือนมกราคม 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสารระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)
 • ประกาศกรมป่าไม้ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม 6 (ครบุรี) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.3 (ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ - ห้วยกำโพด) จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 (ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช. อำเภอ หน่วยป่องกันและพัฒนาป่าไม้ครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (cab) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื่อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)
 • ประกาศกรมป่าไม้ ประจำเดือน 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื่อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคิดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนเมษายน 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 64-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 70-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 • ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและทดสอบสรรถนะทางร่างกาย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียนและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
 • ประจำเดือน เมษายน 2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
 • ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักป่าไม้อำเภอสีคิ้ว (เดิม) พร้อมรื้อถอนโดยวิธีขายทอดตลาด
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคํญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.2564)
 • ประจำเดือน กันยายน 2563
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงาน เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • เปลี่ยนแปลงลำดับการรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ
 • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมะสมกับตำเเหน่ง ปละกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวข.) และตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ-2563
 • บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านที่ดินป่าไม้
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 • บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักป่า สำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกำตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา
 • ประกาศกรมป่าไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที และระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • ประจำเดือน มกราคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 298/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 181/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำเเหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 178/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 177/2563 เรื่องเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม่ที่ 175/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบข้อเขียน) และมีสิทธเข้ารับการประมเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 193/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 34/2563 เรื่องการออกหนังสื่อของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 141/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 140/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 136/2563 เรือง ให้พนักงาานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน กันยายน 2562

  – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม่มีค่า ขนาด 20 X 40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

  ประจำเดือน เมษายน 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ช่างสำรวจ ลว. 22 เม.ย. 62 อ่านเพิ่มเติม..

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ลว. 26 ก.พ. 62 อ่านเพิ่มเติม..

  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 200 ไร่ อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จำนวน 1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 17 ลูกบาศก์เมตร และไม้ไผ่ จำนวน 10 ลำ กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ 7 -10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอา่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อต้นกล้าสัก จำนวน 5,710 กล้า และกล้าพยุง จำนวน 15,00 กล้า กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 – 6 อ่านเพิ่มเติม..