ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม 6 (ครบุรี) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม 6 (ครบุรี) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส 1621.103/2566 การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. 6 (ครบุรี) จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศ กรมป่าไม้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565