ประการกรมป่าไม้ ประจำปี 2560

  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 200 ไร่ อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จำนวน 1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 17 ลูกบาศก์เมตร และไม้ไผ่ จำนวน 10 ลำ กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ 7 -10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอา่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อต้นกล้าสัก จำนวน 5,710 กล้า และกล้าพยุง จำนวน 15,00 กล้า กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 – 6 อ่านเพิ่มเติม…