บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ 2567

“ผู้ผ่านการเลือกสรรดังบัญชีข้างต้น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลำดับที่ 1 – 4 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และการใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ไปเข้ารับการตรวจโรค ที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน หากนำใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่นี้ นำไปให้แพทย์ตรวจที่คลินิก หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ต่าง ๆ จะถือว่าใช้ไม่ได้”