ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
                    เลขที่ 591 หมู่ที่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย  ตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา
                    จังหวัดนครราชสีมา 30000
                    โทร.0 4422 2201
                    โทรสาร 04422 2783 , 0 4493 2157 , 0 4422 2264

——————————————————————————————————

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 
                     อยู่บริเวรชั้นล่าง ภายในอาคารสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม)
                     เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย  ตำบลปรุใหญ่
                     อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา (30000)
                     โทร./โทรสาร 0 4421 4933

——————————————————————————————————

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ  
                     ถนนหฤทัย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3600
                     โทร./โทรสาร 0 4482 2498

——————————————————————————————————

ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
               
ถนนนิวาศ  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
                      โทร./โทรสาร 0 4461 4902

——————————————————————————————————

ศูนย์ประสานงานป่าไม้สุรินทร์
                     เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
                     โทร./โทรสาร 0 4471 3520

——————————————————————————————————

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ
               
ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
                     โทร./โทรสาร 0 4561 2877

——————————————————————————————————