คำสั่งกรมป่าไม้

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1366/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • ประจำเดือนเมษายน 2567
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1318-2567 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 1236-2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไท้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1102-2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา
 • ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 52/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการใรตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 970-2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 872-2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจะัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 757-2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 576-2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 590-2567 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 403/2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 402/2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 421/2567 เร่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 541-2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2567
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 337/2567 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 329-2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสาร ระดับส่วน ระดับฝ่าย แลพระดับศูนย์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 336/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 258/2567 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 197/2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 144/2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 61/2567 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่ไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนธันวาคม 2566
 • คำสั่คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4290/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4180-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4121/2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3555/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4019/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3862/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3864/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3912/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัตงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3861-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3851/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3853/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3855/2566 และ 3862/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3717-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3718-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3725-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3730-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ที่ 3729/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3734-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3714/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3715/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3688/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3607/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3642-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3704/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3709/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3572/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3573/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3570/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3453/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3484/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ประจำเดือนตุลาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3244/2566 ยกเลิกและกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3157/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่่ 3158/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3149 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2494/2566 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2576-2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2458/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2455/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่าสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2354/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2271-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2236-2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2158/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2009-2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1996-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1890/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1915/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1889/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1788-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1695-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1691-2566 เรื่อง ให้พนังงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนเมษายน 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1165/2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมีนาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)
 • https://cloud.forest.go.th/s/oERbJ4Ww2c3tG5w
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 583-2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 570-2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือนมกราคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 288-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 301/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 188-2566 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 88/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 118/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยายกรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 156/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 10/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4468/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4395-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการการ ไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4394/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 4389-2565 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4312/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4311-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4030-2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริการพัสดุ ประจำส่วน สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4032-2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3796-2565 เรื่องให้พนักงานไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3643-2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4025/2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3427/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกันยายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3111/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3159/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3307 - 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม.)
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2864/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2867-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2159-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2383-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1958-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชกากรไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1871-2565 เรื่อง ให้ข้ราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1782-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1870/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  ประจำเดือนเมษายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1409-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1759-2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1463/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่1521/2565 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1294-2565 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากหารปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1244-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1185/2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่าสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2565……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565…..

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2565……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำปี 2564……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษจิกายน 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกันยายน 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2563……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกันยายน 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2562……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561……

  คำสั่งปรมป่าไม้ ประจำเดือนกันยายน 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2561……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกันยายน 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ประจำเดือนเมษายน 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ประจำเดือนมีนาคม 2560……

  คำสั่งกรมป่าไม้ประจำเดือนกุมภาพัน 2560……