คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2561

 • คำสั่งที่ 2123/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1129/2561 ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะการมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1114/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1050/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1035/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 942/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 887/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 880/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 818/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 802/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป…อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1127/2561 เรื่องยกเลิกสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…