คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  • คำสั่งที่ 673/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงนาเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 654/2561 ให้ข้าราชการรักษาการณ์ในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 494/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาบริการแนวกันไฟ ท่องที่จังหวัดชัย๓ูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 479/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 456/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกันการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของด่านาป่าไม้ปากช่อง อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…