คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2560

  • คำสั่งที่ 2948/2560 เรื่องแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมแป่าไม้กรอบที่ 4 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3415/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนสงเสริมการปลูกป้า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3278/2560 อนุญาติให้พนักงานลาออกในระหว่างปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ราชการไปปฏิบัติการชการแทน  อ่านเพิ่มเติม…