คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 • คำสั่งที่ 3159/2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3164/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3163/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3162/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3165/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3193/2560 การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรม่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3167/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3166/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3158/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2961/2560 ให้พนักงานราชการำปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3157/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3156/2560 ให้ข้าราาชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิมเติม…
 • คำสั่งที่ 3154/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3155/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3203/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3204/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3193/2560 เรื่องการกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3084/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3080/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…(แก้ไข้ไฟล์ไม่ครบ)
 • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่เติม…
 • คำสั่งที่ 3028/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2457 / 2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสัง่ที่ 2863 / 2560 ให้พนักงานราชการไปฏิบัติงาน ส่วนป้องการรักาษาป่า และคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 •