คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน 2562……

  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1498/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการลริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1383/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ลว.23เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1320/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักข้าราชการ ลว.17เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1192/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8 (นม.) ลว.3เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1179/2561 มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่ายและระดับศูนย์ สจป.8(นม.) ลว.2เมย62 อ่านเพิ่มเติม…