ข่าวสารสำนัก

คำสั่งกรมป่าไม้

 • คำสังกรมป่าไม้ เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า สจท.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ข่าวสารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่านเพิ่มเติม…
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง อ่านเพิมเติม…
 • สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในการติดต่อราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเติมเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือน กันยายน 2559 อ่านต่อ
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือน สิงหาคม 2559อ่านต่ออ่านต่อ   
 • ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ อ่านเพิมเติม 
 • รายงานตัวชี้วัด 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม) อ่านเพิ่มเติม 
 • ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า คู่มือการบริการด้านการอนุญาติ เรื่อง “การอนุญาตไม้สักและไม้ยาง” อ่านต่อ
 • ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่า อ่านต่อ 
 • คู่มือการตรวจพิสูจน์ป่าไม้พะยูง กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช อ่านต่อ  
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 8 (สจป.ที่ 8) นม. อ่านต่อ 
 • แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ 
 • ส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2558 อ่านต่อ (แก้ไข) 
 • ส่วนป้องกันรักษาป่า ให้ข้าราชการเเละลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า อ่านต่อ 
 • กำหนดพื้นที่รับผิดชอบขอิงหน่วยป้องกันรักษาป่า อ่านต่อ  
 • แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อ่านต่อ  
 • ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เอกสาร รสทป.ปีงบ59 สำนัก8 , คำสั่งรสทป.ปีงบ59  22-25มค59
 • ขอส่ง Username/Password และคู่มือในการใช่งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการศึกษา อ่านต่อ ลิงค์เว็บเอกสาร เพิ่มเติม   
 • รายงานตัวชี้วัด สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) รอบ 12 เดือน 2558 อ่านต่อ
 • ตารางสรุปรายงานรอบ 12 เดือน ปี 2558 สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านต่อ
 • โครงการพระราชดำริ การปลูกมะนาวนอกฤดู อ่านต่อ 

คำสั่งกรมป่าไม้

 • มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฎิบัติหน่าที่ราชการ อ่านต่อ 
 • เเต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติการราชการของข้าราชการ อ่านต่อ
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ อ่านต่อ
 • มอบหมายให้พนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนกัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 8 (นม) อ่านต่อ
 • มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม) อ่านต่อ

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 8 (นครราชสมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม) อ่านต่อ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานคัดเลือกรางวัล โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน อ่านต่อ
 • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ อ่านต่อ  
 • แก้ไขคำสังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ ที่ 12/2559 อ่านต่อ   
 • แก้ไขคำสังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ ที่ 9/2559 อ่านต่อ  
 • แก้ไขคำสังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ ที่ 10/2559 อ่านต่อ 
 • แก้ไขคำสังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ ที่ 7/2559 อ่านต่อ 
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ อ่านต่อ 
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจการณ์อยู่เวรณ์รักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2559 อ่านต่อ 
 • ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 2/2558 อ่านต่อ 
 • เรื่องสอบราคาจ้าง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้เเละบริการข้อมูล ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็ง-จักรราช อ่านต่อ  
 • เรื่องสอบราคาจ้าง เพื่อสร้างเรือนเพราะชำกล้าไม้ขนาด 40×40 ตารางเมตร ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ หนองเต็ง-จักราช เอกสาร1 เอกสาร 2 
 • การประเมินผลการปฎิบัติราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สังกัด สน.จทป.ที่ 8 (นม) อ่านต่อ  
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ 
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 อ่านต่อ 
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำอ่านต่อ 
 • ด่วนที่สุด เรื่องการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ (ปรับปรุง) อ่านต่อ 
 • ด่วนที่สุด เรื่องประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางการทหาร อ่านต่อ อ่านต่อ 1 อ่านต่อ 2  อ่านต่อ 3 
 • การประเมินผลการปฎิบัติราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558 สังกัด สน.จทป. ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านต่อ 
 • (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงาน สน.จทป.ที่ 8 (นม.) อ่านต่อ 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืน อ่านต่อ 
 • แผนปฏิบัติเพื่อบังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุกยางพารา
  เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 เอกสาร 4 เอกสาร 5 เอกสาร 6
 • (ฝ่ายการเงินเเละบัญชี) เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ 
 • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธฺผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  วันที่ 1 เม.ย. 58 ลงประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 58
  อ่านต่อ
 • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพผลการปฎิบัติงานขอลูกจ้างประจำ
  วันที่ 1 เม.ย. 58 ลงประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 58
  อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อ่านต่อ 
 • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านต่อ
 • มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนอพฃำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม) อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านต่อ
 • ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรมมการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลที่ดินในพื้นที่สงวนแห่งชาติ อ่านต่อ
 • แต่งตั้งคณะกกรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ อ่านต่อ
 • ให้ผู้บุกรุก ยืดถือ ครอบครอง ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง อ่านต่อ
 • เเต่งตั้งคณะกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานทั่วไป อ่านต่อ
 • เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาณ์เเละตรวจเวรรักษาการณ์ อ่านต่อ
 • เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านต่อ
 • เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านต่อ
 • ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจการถือครองเพื่อการจัดการที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการเเละลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สน.จทป. ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านต่อ
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าเกี่ยวกับพัสดุ อ่านต่อ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการขีดเขตเเละรับรองเเนวเขตป่าสงวนแห่งชาติอ่านต่อ
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านต่อ
 • มอบหมายให้พนักงานราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ไปปฎิบัติข้าราชการชุดปฎิบัติการป่าไม้เขื่นลำเเซะ และชุดปฎิบัติการป่าไม้สี่เเยกบ้านสนวน อ่านต่อ
 • ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเเลนคาด้านทิศใต้ จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการเเละลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สน.จทป.ที่ 8 (นม.) อ่านต่อ
 • ให้ข้ราชการ ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานราชการออกปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรฐกิจ อ่านต่อ
 • แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการ ออกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมส่งเสริมด้านป่าไม้ อ่านต่อ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำหลักเขตป่าสงวนแงชาติ จำนวน 400 หลัก โดยวิธีการตกลง อ่านต่อ 
 • ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านต่อ 
 • เรื่องเเต่งตั้งชุดปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา สน.จทป. ที่ 8 (นม.) ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ