รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2558-2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2559

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2558-2559
กรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download Shapefile ครับ