ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การแปรรูปไม้โดยวัตถุดิบไม้ ซึ่งได้มาจากหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง การแปรรูปไม้ และการทำบัญชี” ท้องที่จังหวัดลำปาง


นางสาวรัตนา สอาดนัก ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เป็นผู้แทนกองการอนุญาต ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การแปรรูปไม้โดยวัตถุดิบไม้ ซึ่งได้มาจากหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง การแปรรูปไม้ และการทำบัญชี” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง