เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง


หัวข้อ “การแปรรูปไม้โดยวัตถุดิบ ซึ่งได้มาจากหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง การแปรรูปไม้ และการทำบัญชีไม้