เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งจูด จ.นครศรีธรรมราช


การแปรรูปไม้โดยวัตถุดิบ ซึ่งได้มาจากหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง การแปรรูปไม้ และการทำบัญชีไม้