ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓