เกี่ยวกับหน่วยงาน


1) กำหนดมาตรฐาน วิธีการ ปรับปรุงระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบหนังสือกำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

4) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ให้มีการใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย