ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 839/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งและการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
 2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3604/2555 เรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งอนุญาตและออกใบคู่มือคนงานของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
 3. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1685/2558 เรื่องการลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 75/2560 เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
 6. นโยบายกรมป่าไม้ เรื่องการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบุญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
 7. การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2541 
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.25/6676 – 6677 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66
 8. ประกาศกรมป่าไม้ ให้เพิ่มชนิดไม้จากสวนผลไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเข้ามาแปรรูปหรือผลิตชิ้นไม้สับในโรงงานแปรรูปไม้หรือผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราหรือไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.25/13903 – 13905 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2566
 9. ขอข้อมูลการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.26/14859 ลงวันที่ 26 ก.ย. 66