ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ปฏิบัติและรับผิดชอบการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมไม้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย