บุคลากร


            นายรังษี ผ่องสว่าง
  ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

S__2433029_0
นายอภิชาติ  เลิศค้าสุข
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
S__9535508
S__2449428
นางสาวณัฐศิริ ดนตรี
นักวิชาการป่าไม้
นายสุวิทย์ ชูเพชร
นักวิชาการป่าไม้

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายธีระรัฐ พรหมณี
                           เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นางสาวจริยา วิริยะกาล
 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

S__2433027_0
ว่าที่ ร.ต.ภูมิรัตน์ นาคอุดม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ขร5. พี่รถเมล์
นางสาวนิโลบล มีศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

S__2449423_0
นางสาวรัตนา  สอาดนัก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ประจำฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้อีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

S__2449423_0
นางสาวรัตนา  สอาดนัก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พนง1 พี่อูม
พนง6 พี่เอ๋
นางสาวฐานิดา สนิมค้ำ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด
     นักจัดการงานทั่วไป
พนง9 พี่หลอด
พนง2 พี่เปิ้ล
นางสาววราพร สุขสังข์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
พนง5 พี่อู๋
พนง4 พี่ภา
นายเอนกพงศ์
โรจนวรพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวภัทราภา
ปลอดโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
4BD242B5-6C27-4941-9644-6DCB05A76926
     นางสาวอัยลดา
      บุตรศรีภูเภา
  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)