ฝ่ายจัดการสวนป่า


มีหน้าที่ในการวางแผนจัดการและพัฒนาพื้นที่สวนป่า แปลงปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน พิจารณาการขอใช้ประโยนช์พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนในพื้นที่สวนป่าและแปลงปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ โดยแบ่งงานเป็น 3 งานคือ

1.  งานจัดการและพัฒนาสวนป่า มีหน้าที่รับฟิดชอบดังนี้
–  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาสวนป่า แปลงปลูกและพื้นฟูป่าไม้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และนัทนาการหรือรูปแบบอื่นๆ
–  ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนในพื้นที่สวนป่าและแปลงปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ในความรับผิดชอบ
–  พิจารณาข้อกฏหมาย กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานอนุญาตใช้ประโยชน์สวนป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า และแปลงปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่ ดังนี้
–  พิจาณาการใช้ประโยชน์และปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายจากรมป่าไม้
–  ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับมอบจากรมป่าไม้
–  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย