ฝ่ายบริหารทั่วไป


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ และปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 งาน คือ

1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือประจำวัน การออกเลขหนังสือ การค้นหาเลขหนังสือ
–  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
–  ประสานงานภายในหน่วยงานและภานยอกหน่วยงาน
–  ปฏิบัติงานอื่นที ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  เบิก-จ่ายเงินให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
–  ปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
–  ควบคุม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
–  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และควบคุมการเบิกจ่าย
–  จัดทำใบสำคัญคู่จ่าย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

3. งานการเจ้าหน้าที่ มรหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
–  จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
–  จัดทำคำสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ
–  จัดทำหนังสือส่งตัวและตอบรับตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
–  ประเมินเลื่อนเงินเงินและค่าตอบแทน
–  ประฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย